Projekt pn.„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Pleszew nr POIS.01.01.00-00-083/08” realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-083/08-00 zawartej dnia 20 listopada 2009r.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu jest Beneficjent Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., natomiast podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu jest Beneficjent oraz Miasto i Gmina Pleszew. W celu właściwej realizacji Projektu Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pleszewie Zarządzeniem Nr 8/2008z dnia 27.08.2008 powołał Jednostkę Realizującą Projekt zwaną w skrócie „JRP”, która funkcjonuje jako osobna komórka organizacyjna w ramach struktury przedsiębiorstwa.

Podpisanie Umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

20 listopada 2009 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Zastępców Prezesa Zarządu Jerzego Pucha oraz Krzysztofa Mączkowskiego a Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Pleszewie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Spółki Grzegorza Knappe podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

W gestii Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jako Beneficjenta środków unijnych w ramach Projektu jest przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, wyłonienie Wykonawców usług i robót budowlanych,  dokonywanie płatności na rzecz Wykonawców, prowadzenie rozliczeń i sprawozdań finansowych, sporządzenie raportów końcowych, monitorowanie osiągnięcia założonych efektów, prowadzenie działań  informacyjnych i promocyjnych. W celu sprawnej realizacji  ww. zadań, Prezes Spółki w ramach jej  struktury powołał nową komórkę organizacyjną pod nazwą Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Planowany całkowity koszt  przedsięwzięcia  wynosi 25 189 832,30 zł brutto tj. 20 812 782,71 zł netto.Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 11 983 137,26 zł. Unia Europejska Fundusz Spójności  zobowiązała się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu w wysokości 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji Projektu, nie więcej niż 10 185 666,67 zł. Pozostałe koszty Beneficjent pokryje ze środków własnych oraz z pozyskanych na ten cel pożyczek. Poniższy wykres prezentuje procentowy udział poszczególnych źródeł  w finansowaniu Projektu.

Podpisanie Umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2009 - 2013

Pozyskiwane dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew", w skład którego wchodzą usługi Inżyniera Kontraktu oraz cztery zadania inwestycyjne. Wykonawcy poszczególnych zadań zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

W wyniku realizacji zadań inwestycyjnych Projektu:

 • Zostanie wybudowana i zmodernizowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości ponad 8 km (w miejscowościach Pleszew, Lenartowice, Zielona Łąka)
 • Nastąpi przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nowych użytkowników i indywidualnych systemu kanalizacji tj. 83 posesje (351 mieszkańców) w miejscowości Zielona Łąka
 • Zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej o długości około 1km (w miejscowości Pleszew ul. Kaliska)
 • Nastąpi modernizacja mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków, która spełniać będzie nowe wymagania dyrektyw europejskich.
BROSZURA INFORMACYJNA PROJEKTU

Rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie położonym w Zielonej Łące oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. Nr 130 i 137 ( obręb Zielona Łąka) gmina Pleszew, w tym m.in.:

 1. Likwidacja istniejącego punktu zlewnego i budowa nowej, zautomatyzowanej  i zhermatyzowanej stacji zlewnej ścieków dowożonych,
 2. Budowa nowej instalacji dezodoryzacji powietrza w kratowni i stacji zlewnej,
 3. Wymiana hydrocyklonu na nowoczesną instalację odwadniania i przemywania piasku,
 4. Budowa nowej instalacji magazynowania i dozowania pożywki,
 5. Przebudowanie wnętrz i rozbudowa istniejących reaktorów biologicznych,
 6. Modernizacja gospodarki osadowej,
 7. Budowa drugiego osadnika wtórnego wraz z montażem instalacji technologicznych,
 8. Wprowadzenie automatyki z wizualizacją dla oczyszczalni ścieków.

Aktualna sprawność oczyszczalni ścieków w zakresie oczyszczania ścieków (szczególnie w zakresie usuwania zanieczyszczeń azotowych) nie jest wystarczająca. Oczyszczalnia nie zapewnia dziś odpowiedniej jakości ścieków oczyszczonych, określonej wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 91/271/EWG i krajowego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. Oczyszczalnia wymaga również remontu wydzielonej komory fermentacyjnej, zamkniętej (WKFz).

Obok istniejącego osadnika wtórnego dobudowano drugi, nowy, w pełni wyposażony osadnik, wkrótce nastąpi jego podłączenie do istniejących komór rozdziału i dopływu, a także przystosowanie nowego osadnika do współpracy z istniejącym. Budowa drugiego osadnika wtórnego, pozwoli uniknąć ewentualnego zagrożenia środowiska w razie awarii jednego z nich. Ponadto pozwoli na polepszenie wyników oczyszczonych ścieków zwłaszcza w grupie azotu.

Wybór Wykonawcy:

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane Nr 75470-2010 z dnia 17.03.2010 (przetarg nieograniczony - termin składania ofert 19.04.2010r). Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 84687-2010 z dnia 14.04.2010 (termin składania ofert 27.04.2010r). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak sprawy 3/ZP/2010 z dnia 20.05.2010 r.

Wykonawcą największej inwestycji Projektu jest firma „ INSTAL Kraków” S.A. z siedzibą w Krakowie, z którą podpisano umowę nr 19/ZP/2010 w dniu 9.06.2010r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 14.06.2010r. Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji z chwilą podpisania umowy, zakończenie realizacji rzeczowej inwestycji do  dnia 15.03.2012 r., Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu planowany termin zakończenia inwestycji 15.03.2012r.Zakończenie rozruchu i uzyskanie efektu ekologicznego do dnia 30.04.2012 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie położonym w Pleszewie w ul. Kaliskiej oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki 1188, 2180/2, 2180/3 (obręb Pleszew), w tym:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, L=0,77 km
 2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, L= 0,74 km
 3. Odtworzenie nawierzchni ulicy po wykopach kanalizacyjnych

Istniejąca przed modernizacją kanalizacja w ul. Kaliskiej była kanalizacją ogólnospławną (sanitarna i deszczowa), w bardzo złym stanie technicznym wykonaną z rur betonowych. W związku z powyższym podjęto decyzję o modernizacji sieci w celu rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej. Z punktu widzenia prawa budowlanego zadanie dotyczyło budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, natomiast z punktu widzenia wytycznych dla POIiŚ zadanie było traktowane jako modernizacja.

Wybór Wykonawcy:

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane Nr 340122-2009 z dnia 30.09.2009r (przetarg nieograniczony - termin składania ofert 21.10.2009r). Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia z dnia 08.10.2009r (termin składania ofert 22.10.2009r) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy 11/ZP/2010 z dnia 09.11.2009r.

Wykonawcą  zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO- INŻYNIERIA”  Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp., na podstawie umowy nr 47/ZP/2009 z dnia 17.11.2009r wraz z Aneksem nr 1 z dnia 18.11.2009r. Przekazanie placu budowy  nastąpiło 27.11.2009r.Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji po przekazaniu terenu budowy, zakończenie realizacji do dnia 31.05.2010r. Budowa zakończona i przekazana do eksploatacji. Protokół odbioru z dnia 08.06.2010 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka gm. Pleszew  w tym: budowa sieci sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami 2,31 km.

W wyniku przeprowadzonego zadania podłączono do kanalizacji 87 posesji tj. 351 mieszkańców oraz zbudowano 2,31 km kanalizacji sanitarnej. Inwestycja objęła swoim zasięgiem ulice: Grunwaldzka, Taczanowskiego, Jagiełły, Ostrowska, Krótka i Fabryczna.

Wybór Wykonawcy:

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane Nr 343842-2009 z dnia 02.10.2009 r. ( przetarg nieograniczony - termin składania ofert 23.10.2009 r.). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy 12/ZP/2010 z dnia 06.11.2009 r.

Wykonawcą zadania była firma  „ KAN-WOD” Szymkowiak Ewa, Mucha Marian  Spółka Jawna z siedzibą w Ostrowie Wlkp., na podstawie umowy nr 46/ZP/2009 z dnia 16.11.2009 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 17.11.2009 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 18.11.2009 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 23.11.2009 r. Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji po przekazaniu terenu budowy, zakończenie realizacji do dnia 31.05.2010 r. Budowa zakończona i przekazana do eksploatacji. Protokół odbioru z dnia 29.05.2010 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z  przykanalikami, przepompowniami ścieków wraz z przewodami tłocznymi i przyłączami energetycznymi w miejscowościach  Pleszew i Lenartowice (kolejny etap ), w tym:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami  L=4,66 km
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej  L=0,6 km
 3. Budowa przepompowni ścieków

Modernizacja istniejącego systemu  kanalizacyjnego polega na wybudowaniu 4,66 km sieci sanitarnej,  grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz 0,6 km sieci sanitarnej tłocznej. Budowa kanalizacji ma na celu rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Zadanie swoim zasięgiem obejmie ulice: Lenartowicka, Niesiołowskiego, Prokopowska, Kossaka, Grottgera, Chełmońskiego, Witkiewicza, Gierymskiego, Makowskiego oraz Glinki.

Wybór Wykonawcy:

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane Nr 75046-2010 z dnia 17.03.2010r.(przetarg nieograniczony - termin składania ofert 02.04.2010r.).Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy 6/ZP/2010 z dnia 21.04.2010r.

Wykonawcą zadania jest firma „ABM SOLID” S.A. z siedzibą w Tarnowie, na podstawie umowy nr 15/ZP/2010 z dnia 28.04.2010r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 06.05.2010r. Budowa rozpoczęta. Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji z chwilą podpisania umowy. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu planowany termin zakończenia inwestycji do dnia 31.12.2011r.

Inżynier Kontraktu

Inżynier Kontraktu został wybrany dla czterech zadań inwestycyjnych Projektu. Wykonawca Kontraktu pełni obowiązki m.in.: Inżyniera Kontraktu jako: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Koordynatora czynności Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz  Konsultanta świadczącego asystę Techniczną. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu Inżynier Kontraktu na czas trwania umowy zapewnia skład Personelu Kluczowego do którego  należą: Lider Zespołu, Inżynier budowlany, Inżynier sanitarny, Inżynier drogowy, Inżynier elektryk, Specjalista ds. automatyki oraz Specjalista ds. rozliczeń.

Wybór Wykonawcy:

Ogłoszenie na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi Inżyniera Kontraktu Nr 370294-2009 z dnia 22.10.2009r. (termin składania ofert 02.11.2009r).Ogłoszenie z dnia 28.10.2009r. (poprawa omyłki w SIWZ). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy 19/ZP/2009 z dnia 13.11.2009r.

Usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu realizuje firma "Prace projektowe - nadzory Jerzy Chudy" z Ostrowa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 48/ZP/2010 z dnia 23.11.2009r. Realizacja kontraktu w toku. Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji w dniu podpisania umowy, zakończenie realizacji do dnia 30.09.2012r.

Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia

8 października 2015 roku Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Pleszewie otrzymało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu gratulacje z okazji zakończenia realizacji przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew". W uroczystym podsumowaniu projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew" uczestniczyły m.in. Hanna Grunt - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Podczas wizyty na oczyszczalni ścieków oraz w Akredytowanym Laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego goście podziwiali nowoczesne wyposażenie laboratorium

Efektem Inwestycji jest poprawa stanu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, a także większa dostępność do usług zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Pleszewa i okolic.

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. i został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Fundusz ma zasięg krajowy, a nie regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych.

CELE:

 • Wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.
 • Odzwierciedlenie filozofii trwałego i zrównoważonego rozwoju.

BENEFICJENCI FUNDUSZU SPÓJNOŚCI:

w sektorze środowiska:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • komunalne spółki prawa handlowego,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekty finansowane z Funduszu Spójności powinny być zgodne z postanowieniami traktatów, przyjętymi zgodnie z nimi instrumentami oraz politykami wspólnotowymi łącznie z polityką ochrony środowiska, transportową, w dziedzinie sieci transeuropejskich, polityką konkurencji oraz polityką zamówień publicznych.

Wszystkie informacje dotyczące przetargów znajdują się w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE na stronie głównej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie.