UJĘCIA WODY

Gmina Pleszew zaopatrywana jest w wodę, wydobywaną z czterech niezależnych ujęć. Są to, zlokalizowane na terenie gminy Pleszew, ujęcia w Lenartowicach, Bógwidzach i Kuczkowie, oraz ujęcie Tursko B na terenie gminy Gołuchów.

Woda gromadzona jest w ośmiu zbiornikach: dwa znajdują się na terenie Centralnej Stacji Wodociągowej, dwa na ujęciu Kuczków oraz cztery na ujęciu Bógwidze, ich łączna pojemność wynosi 4300m3.

Składa się z jednej studni, wybudowanej w 1979 r.

Na ujęciu zamontowany jest desorber, którego zadaniem jest odgazowanie siarkowodoru obecnego w wodzie surowej. Następnie woda kierowana jest na SUW Lenartowice następuje jej dalsze odgazowanie i utlenienie żelaza.

Dla tego ujęcia ustanowiona jest strefa ochrony bezpośredniej.

Ujęcie wód podziemnych Tursko B zaopatrujące Miasto i Gminę Pleszew zostało wybudowane w 1976 r.

Obecnie ujęcie składa się z trzech studni głębinowych ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych – plejstocen.

Ujęcie składa się z:

  • Studnia Nr 2 Bis: głębokość – 30,9,0 m,
  • Studnia Nr 3 Bis: głębokość – 66,5 m,
  • Studnia Nr 4 : głębokość – 35,0 m.

Studnie pracują w cyklach automatycznego sterowania z Stacji Uzdatniania Wody w Lenartowicach.

Ujęcie jest objęte zarówno strefą ochrony bezpośredniej jak i ochrony pośredniej

Wody ujmowane z ujęć: Lenartowice i Tursko B trafiają na Stację Uzdatniania Wody w Lenartowicach, gdzie w wyniku procesów zostają uzdatnione, a następnie skierowane do zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie Centralnej Stacji Wodociągowej.

Ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych.

Posiada:

– studnię podstawową o głębokości 34,0 m,

– awaryjną o głębokości 35,0 m.

Ujęcie posiada również system uzdatniania wody tj. filtr ze złożem kwarcowym oraz aerator napowietrzający. Dodatkowo, przed wtłoczeniem do sieci, woda jest zabezpieczana podchlorynem sodu, który zapobiega wtórnym zanieczyszczeniom. Na terenie ujęcia zlokalizowane są dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 50m3 każdy oraz przepompownia II stopnia.

Hydrofornia ze stacją uzdatniania wody podaje wodę dla miejscowości: Kuczków, Janków, Chrzanów, Borucin, Kotarby, Bronów, Bógwidze Wieś.

Ustanowiona jest strefa ochrony bezpośredniej ujęcia.

Ujęcie wód podziemnych z utworów plejstoceńskich.

Posiada studnię:

– podstawowa o głębokości 58,0 m,

– awaryjną o głębokości 76,0 m.

Na terenie ujęcia zlokalizowane są cztery zbiorniki retencyjne o poj. 50 m3 każdy.

Hydrofornia ze stacją uzdatniania podaje wodę dla miejscowości; Sowina, Sowina Błotna, Lubomierz, Taczanów I, Taczanów II, Dobra Nadzieja, Chorzew, Nowa Wieś, Zielona Łąka, Łaszew, Folusz i Baranówek.

Woda surowa z ujęcia Lenartowice i Tursko B podawana jest do budynku technologicznego na dwie kaskady napowietrzające o ø1000 mm, gdzie następuje rozdeszczowienie i przeciwprądowe wymieszanie z tlenem. Ma to na celu odprowadzenie siarkowodoru (pochodzącego z ujęcia Lenartowice), oraz strącanie żelaza Fe(II), (którego ilość przekracza dopuszczalne normy w wodzie surowej) do postaci Fe (III) które w postaci koloidów usuwane jest w dalszym etapie uzdatniania.

Woda po napowietrzeniu gromadzona jest w zbiorniku pod kaskadą – tam się wody surowe mieszają (ujęcie Tursko i Lenartowice) a następnie przez pompownie II stopnia podawana na 7 filtrów ciśnieniowych ø 2900 mm wypełnionych złożem filtracyjnym z wkładką katalityczną, gdzie następuje zatrzymanie związków żelaza i manganu. Tak uzdatniona woda kierowana jest na dwa zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 4000 m3 zlokalizowane na Centralnej Stacji Wodociągowej na ul. Kaliskiej.

Płukanie filtrów odbywa sie przeciwprądowo powietrzem oraz czystą wodą zmagazynowaną w zbiorniku do płukania na hali filtrów. W trakcie płukania danego filtra, pozostałe pracują w fazie filtracji i uzupełniają wodę w zbiorniku retencyjnym wody przeznaczonej do płukania.

Woda po uzdatnieniu i zabezpieczeniu dezynfekantem (podchloryn sodu) podawana jest do miasta Pleszew oraz okolicznych miejscowości (Lenartowice, Grodzisko, Pacanowice, Sulęcin, Prokopów, Marszew, Piekarzew, Zawidowice, Korzkwy, Zawady, Rokutów, Kowalew, Suchorzew, Tomaszew, Pardelak, Brzezie).