O Nas

Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Grzegorz Knappe

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie funkcjonuje od 1 stycznia 1994 r. Zostało utworzone Uchwałą NR XL III/295/93 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 grudnia 1993 r. na bazie zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jedynym udziałowcem jest Miasto i Gmina Pleszew. Przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu nr 0000192188.
Kapitał zakładowy – 54 397 000,00 PLN wniesiony w całości.
Przedsiębiorstwo działa na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz gmin Gizałki, Kotlin i Gołuchów.
Zatrudnia około 170 osób, posiadających doświadczenie w branży komunalnej.

NIP  617-00-13-743
REGON 250423184

Posiadamy wyodrębnione organizacyjnie zakłady:
– Zakład Usług Komunalnych,
– Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
– Oczyszczalnię Ścieków.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności Przedsiębiorstwa jest bardzo zróżnicowany.
Obejmuje usługi o charakterze komunalnym i komercyjnym.

Do głównej działalności wynikającej z umowy Spółki należy:
– produkcja, uzdatnianie i dostawa wody,
– odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
– wywóz odpadów stałych i płynnych,
– segregacja odpadów,
– utrzymanie i konserwacja zieleni,
– prowadzenie składowiska odpadów,
– oczyszczanie ulic, placów i chodników,
– budowa sieci wodno – kanalizacyjnej,
– badania laboratoryjne wody, ścieków i gleby,
– zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników,
– budowa i remonty ulic, placów i chodników,
– budowa i remonty sieci wodno – kanalizacyjnej.

WŁAŚCICIEL
Miasto i Gmina Pleszew – 100 % udziałów

RADA NADZORCZA
Tadeusz Rak – Przewodniczący RN
Tomasz Budasz – Zastepca Przewodniczącego RN
Joanna Wajsnis – Sekretarz RN
Grażyna Kaczmarek – Członek RN

 

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Knappe