NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022 Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022 rok oraz sporządzenie sprawozdania z badania zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Oferta powinna zawierać:

  • informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania wraz z numerem ewidencyjnym,
  • cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą całość kosztów związanych z prowadzonym badaniem. Cena powinna być podana łącznie oraz oddzielnie za badane lata w kwocie netto
    i brutto,
  • wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego, wraz ze wstępnym harmonogramem prac,
  • deklarację udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Zgromadzeniu Wspólników w celu prezentacji wyników badania.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2021, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 28 lutego 2022 r.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2022, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 28 lutego 2023 r.

Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 22 września 2021 roku, w siedzibie spółki pod adresem ul. Polna 71, 63-300 Pleszew.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.