Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020 Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok oraz sporządzenie sprawozdania z badania zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Oferta powinna zawierać:

  • Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania wraz z numerem ewidencyjnym.
  • Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą całość kosztów związanych z prowadzonym badaniem. Cena powinna być podana łącznie oraz oddzielnie za badane lata w kwocie netto i brutto.
  • Wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego, wraz ze wstępnym harmonogramem prac.
  • Deklarację udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Zgromadzeniu Wspólników w celu prezentacji wyników badania.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2019, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 2 marca 2020 r.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2020, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 2 marca 2021 r.

Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 27 września 2019 roku, w siedzibie spółki pod adresem ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Grzegorz Knappe – Prezes Zarządu